תנאי מכר

Add Your Heading Text Here

ג.ברס שיווק 1983 בע”מ
(“החברה”)
תנאי מכר כללים

 1. מכירת המוצרים והשירותים (להלן – ה”מוצרים”) על ידי החברה, חברות קשורות וחברות בנות
  שלה (להלן – “החברה”) כפופים לתנאי מכר כלליים אלה (להלן – “ההסכם”) ומהווים חלק בלתי
  נפרד מכל הצעות מחיר ו/או אישורי הזמנה ו/או אישורי ביצוע ו/או קבלות ו/או כל מסמך או
  התקשורת אחרת בין החברה לרוכש (להלן: “מסמכי ההתקשרות עם החברה”). יודגש כי אם לא
  הוסכם אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה, הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות
  ויחול על כל התקשרות כאמור.
 2. התנאים והמידע הכלולים ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה” ובהסכם זה מיועדים לאישיות
  המשפטית המצוינת כצד השני להסכם ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה” (להלן – “הרוכש”),
  ויחייבו את הרוכש בכל התקשרות, נוכחית ו/או עתידית, בנוגע למוצרים של החברה, אלא אם
  הוסכם במפורש בכתב אחרת על ידי החברה.
 3. ההתקשרות הנוכחית וכן כל התקשרות עתידית, בין החברה לרוכש, תהיינה בכפוף למוסכם
  בתנאי הסכם זה וב”מסמכי ההתקשרות עם החברה”, כולל מחיר הרכישה ותנאי תשלום והרוכש
  לא יהא רשאי לשנות, להוסיף על, להתנות על או לבטל תנאים אלו באופן חלקי או מלא.
 4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, מועד ההספקה המצוין, אם מצוין, ב”מסמכי ההתקשרות עם
  החברה”, הינו מועד משוער בלבד ואינו מועד מחייב. החברה לא תהא תחת חובה לספק את
  המוצרים במועד ההספקה המשוער, ולא תשא בכל אחריות לנזקים ו/או עלויות ו/או הוצאות
  שנגרמו, באופן ישיר או עקיף, לרוכש כתוצאה מאי עמידה במועד ההספקה המשוער המצוין
  ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה”.
 5. המחירים (בדולרים אמריקאים ו/או אירו ו/או או ש”ח) ותנאי התשלום יהיו כמצוין ב”מסמכי
  ההתקשרות עם החברה” הרלבנטיים. הרוכש יעביר לידי החברה, טרם העברת המוצרים וכתנאי
  להעברתם, מכתב אשראי בנקאי, ערבות בנקאית או כל בטוחה אחרת כפי שידרש ע”י החברה
  ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה”.
 6. אלא אם צויין אחרת ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה”, הרוכש מתחייב לשלם עבור כל הוצאות
  הרכישה של המוצרים והשירותים, לרבות הוצאות משלוח (תובלה ימית או אווירות או אחרת),
  אחסון, ביטוח, לינה ושהייה (אש”ל), וכל תשלום נלווה אחר בקשר עם הרכישה והמשלוח של
  המוצרים.
 7. החברה תשלח את המוצרים באמצעות שליח לבחירתו של הרוכש אשר ישמש, לעניין זה, כסוכנו
  של הרוכש לטובת העברת המוצרים לרוכש והרוכש יביא כל תביעה בגין נזק או הפסד שנוצר
  במהלך שילוח המוצר כנגד השליח ולא כנגד החברה.
 8. המחירים המפורטים ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה” לא כוללים את המיסים החלים, בין
  המדינתיים או המקומיים, לרבות מע”מ, מכס, מס מכירה, מס רכישה וכדומה. החברה תהיה
  רשאית לנכות מס במקור, ככל שיידרש על פי דין, אלא אם הרוכש ימציא לחברה, לשביעות
  רצונה, אישור בר תוקף על פטור מתשלום המיסים כאמור. המחירים הם בתמורה למוצרים בלבד
  ואינם כוללים מיסים, היטלים וכל חיוב, אגרה, חיובי משלוח או תשלומי חובה אחרים אשר
  מוטלים או יוטלו על ידי כל צד שלישי כלשהו. הרוכש יהא האחראי הבלעדי לכל המיסים
  והאגרות, ככל שיהיו.
 9. מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה מכוח הדין, כל סכום המצוין ב”מסמכי ההתקשרות עם
  החברה” אשר לא ישולם במועד כנדרש ישא ריבית פיגורים חודשית בשיעור הנמוך מבין שניים
  וחצי אחוזים לחודש ( 2.5% ) ושיעור הריבית המרבי המותר על פי חוק.
  10 . הרוכש יציית ויפעל בהתאם לחקיקה, צווים, תקנות ורגולציה הרלבנטיים לעניין יבוא, איכסון
  ושימוש במוצרים.
  11 . כל המוצרים אשר יימסרו לרוכש יוותרו רכושה של החברה עד אשר הרוכש ישלם את התמורה
  המלאה בגין אותן מוצרים, כפי שקבוע ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה”.
  12 . בכפוף לשימוש רגיל של המוצרים, החברה מעניקה אחריות לפגמים במוצרים למשך תקופה של
  שישה ( 6) חודשים מיום משלוח המוצר לרוכש (להלן – “תקופת האחריות”). החברה אינה
  מצהירה כי: א) השימוש במוצר יהיה ללא הפרעות ופגמים; ב) שהשימוש במוצר בשילוב או ביחד
  עם מוצר אחר, שלא סופק ע”י החברה יפעלו בהתאם לקבוע במסמכי המוצר. אחריות מוגבלת זו
  על המוצרים ניתנת אך ורק לטובתו של הרוכש המקורי ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה. לא
  תינתן הזכות לאדם אשר אינו הרוכש המקורי של המוצר לתבוע ו/או להשתמש בשם הרוכש
  בזכויות או טובות הנאה הניתנות תחת אחריות מוגבלת זו לרוכש. החברה, בתקופת האחריות
  המוגבלת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תתקן או תחליף את המוצרים, על חשבונה, באם
  תחליט כי המוצר שנמכר פגום וכי הפגם נוצר באשמתה הבלעדית של החברה, ובתנאי שהרוכש
  הודיע לחברה מראש על פגם שכזה, הביא הוכחה לרכישת המוצר והחזיר את המוצר לחברה
  בצירוף תשלום הוצאות השילוח מראש לחברה. באם לאחר בחינה של המוצר המוחזר, החברה
  מצאה כי המוצר אינו פגום או לחלופין כי הפגם אינו מכוסה באחריות המוגבלת, החברה לא
  תידרש לתקן או להחליף את המוצר, במקרה כאמור תשלח החברה את המוצר בחזרה לרוכש,
  אשר במקרה שכזה יהא אחראי לכיסוי הוצאות הבדיקה, הפריקה ואריזה מחדש של המוצר
  למשלוח ע”י החברה. הרוכש יישא באחריות המלאה לאובדן או נזק במהלך השילוח לגבי כל
  מוצר אשר מוחזר על ידו לחברה וכן לגבי כל מוצר אשר לא נמצא פגום ונשלח בחזרה לרוכש ע”י
  החברה.
  13 . האחריות המוגבלת המוזכרת בסעיף 12 לעיל, הינה התרופה היחידה הקיימת לכל הפרה של
  אחריות ע”י החברה ו/או כל פגם במוצר. אחריות מוגבלת זו היא חלף כל אחריות אחרת, מפורשת
  או מרומזת או שע”פ חוק, כולל אחריות להתאמת המוצר לצרכי הרוכש. האחריות המוגבלת
  המצוינת לעיל לא תהא תקפה לגבי מוצרים שלא עברו בדיקות מלאות או עברו בדיקות חלקיות
  בלבד, מוצרים לא מוגמרים, מוצרים לדוגמא ודגמי אב טיפוס, אשר סופקו לרוכש ע”י החברה.
  ללא כל אחריות מכל סוג שהיא. (“AS IS”) כל המוצרים מסופקים במצבם הפיזי
  14 . התרופות הקיימות לרוכש והאחריות שתוטל על החברה למוצרים תהא מוגבלת לאחריות
  המפורשת ב”מסמכי ההתקשרות עם החברה” והסכם זה בלבד.
  15 . בשום מקרה החברה או חברי דירקטוריון שלה, מנהליה, עובדיה או נציגיה (להלן – “הצדדים
  לחברה”) לא יישאו באחריות לנזק מיוחד, עקיף, חריג, מקרי ותוצאתי (כולל אובדן שימוש, מידע,
  עסקים, הכנסות, רווחים, או נזק כלכלי אחר), וללא קשר כיצד נגרם, שעולה בקשר או כתוצאה
  עם “מסמכי ההתקשרות עם החברה” ו/או הסכם זה, וזאת גם במקרה שהחברה ו/או הצדדים
  לחברה ידעו שהאפשרות שנזק כאמור יגרם או צפוי להיגרם וגם באם התרופות הקיימות תחת
  “מסמכי ההתקשרות עם החברה” ו/או הסכם זה לא ענו על הצורך העיקרי שלהם. וכן, ומבלי
  לפגוע באמור לעיל בשום אופן, לא תישא החברה ו/או הצדדים לחברה בשום אחריות כלפי נזק
  בלתי נצפה כלשהו.
  16 . המוצרים אינם מתוכננים, מיוצרים או מוכוונים לשימוש, ואסור שישמשו או ימכרו לשימוש,
  במוצרים בעלי סיכון גבוה כאשר כישלון בשימוש במוצר עלול לגרום לפציעה או מוות או לפגיעה
  נפשית או סביבתית חמורה. כולל אך לא מוגבל לשימושים כגון: א) מכשירי החייאה או מכשור
  רפואי בעל אופי דומה ב) פיקוח אווירי או מכשירי ניווט תעופתיים או מערכות קשר ג) ציוד
  שליטה למיכשור גרעיני (להלן ביחד “השימושים המוגבלים”). כל השימושים המוגבלים
  המצויינים לעיל אסורים בתכלית האיסור ובאופן אוטומטי יבטלו את האחריות ושיפוי
  המוענקים ע”י החברה וכן ישחררו את החברה מכל התחייבויותיה לספק תמיכה למוצרים.
  17 . בשום מקרה האחריות הכוללת של החברה לתביעות, מכל סוג שהוא, במצטבר, בין בגין חוזה,
  שיפוי, אחריות, נזיקין או כל עילה אחרת אשר יוגשו בקשר עם “מסמכי ההתקשרות עם החברה”
  ו/או הסכם זה וכל אחד ממוצרי או שרותי החברה לא יעלו על הסכום המצטבר ששולם לחברה
  ע”י הרוכש בגין אותם מוצרים ו/או שירותים.
  18 . שום תביעה, ללא קשר לעילתה, כנגד החברה, בגין הפרה לכאורה של “מסמכי ההתקשרות עם
  החברה” ו/או הסכם זה, לא תוגש ע”י הרוכש חלף שניים עשר חודשים ממועד המסמך בגינו
  מוגשת התביעה.
  19 . החברה לא תשא באחראית לאי מילוי התחייבויותיה הקבועים ב”מסמכי ההתקשרות עם
  החברה” ו/או הסכם זה בשל סיבות שמעבר לשליטתה הסבירה (כדוגמת, בין היתר, פעולות של
  כוח עליון, מעשים או מחדלים של הרוכש, אסונות טבע או אסונות מיד אדם, מגפות או משברים
  רפואיים, מחסור בחומרים, שביתות, מעשי טרור, מלחמות, אמברגו, עיכובים בתחבורה, או חוסר
  יכולת להשיג כוח עבודה או חומרים ממקורותיה הרגילים). כל עיכוב במילוי התחייבויות החברה
  בגין הסיבות המפורטות בסעיף זה יהיו מוגבלות לתקופה שבה קיימת הסיבה לעיכוב.
  20 . החברה והרוכש יעשו ככל שביכולתם לגשר על אי הסכמות אשר יעלו כתוצאה או בקשר עם
  “מסמכי ההתקשרות עם החברה” ו/או הסכם זה ביניהם. במקרה והחברה והרוכש לא יגיעו
  להסכמות ביניהם הם מסכימים לסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז
  תל אביב יפו בקשר לכל סכסוך אשר יתגלע בקשר עם “מסמכי ההתקשרות עם החברה” ו/או
  הסכם זה.
  21 . על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל באופן בלעדי והוא יפורש על פי דינים אלה.
  22 . במקרה של סתירות בין הסכם זה (כולל “מסמכי ההתקשרות עם החברה”) וכן הנספחים
  והתוספות הקשורים לכל הסכם אחר בין החברה לרוכש בעניין העסקה הנוכחית בין הצדדים
  “מסמכי ההתקשרות עם החברה” ו/או הסכם זה יגברו. במקרה של סתירה בין “מסמכי
  ההתקשרות עם החברה” להסכם זה, יגבר הסכם זה.
  23 . הרוכש אינו רשאי להעביר או להמחות חלק או את כל זכויותיו או חובותיו תחת “מסמכי
  ההתקשרות עם החברה” ו/או הסכם זה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת החברה.